top of page

קצב דיבור מהיר במיוחד

לעתים קרובות נכנסים לקליניקה הורים המתלוננים

כי אינם מבינים את בנם / בתם.

בני נוער מדברים בקצב מהיר מאוד התואם את קצב החיים בכלל

וקצב המחשבים בפרט. הם מבינים אחד את השני, אך המבוגרים בסביבתם מתקשים להבין אותם.

לחזור על מה שאמרת פעם נוספת "עולה" יותר, לכן רצוי להתאים

את קצב הדיבור למאזין כבר בפעם הראשונה.

bottom of page